Elrathia kingi with predator damage
Elrathia kingi with predator damage
Description:

Wheeler Shale, Middle Cambrian, House Range, Millard County