Elrathia kingi
Elrathia kingi
Description:

Elrathia kingi has been called, “the ubiquitous trilobite of the Wheeler Shale.” It can be found almost everywhere in that fossiliferous formation.